m/y North Star - wyprawy na dorsze Dar?owo, w?dkarstwo morskie, rejsy w?dkarskie, czarter jachtu, nurkowanie morskie

Vsmart Extensions

Sonda

W morze na dorsza- kiedy najchetniej sie wybieracie?

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Regulaminy
PDF

Regulamin Amatorskiego Po?owu Ryb na Morzu


I. POSTANOWIENIA OGLNE

1. Regulamin dotyczy amatorskiego po?owu ryb w?dk? na wodach morskich.

2. Uczestnicy w?dkuj?cy na wodach morskich zobowi?zani s? do przestrzegania przepisw o bezpiecze?stwie ?eglugi na morzu i rybo?wstwie morskim oraz innych zarz?dze? wydanych przez Urz?dy Morskie i Stra? Graniczn?.

3. W?dkarstwo morskie mo?e by? uprawiane na pe?nym morzu, na jego akwenach przybrze?nych oraz bezpo?rednio z brzegu lub nabrze?y portowych.

4. W?dkarstwo morskie dzieli si? na :

* pe?nomorskie

* przybrze?ne (morze terytorialne)

* brzegowe i wody wewn?trzne.

5. W?dkarstwo pe?nomorskie obejmuje rejon wd Polskiej Wy??cznej Strefy Ekonomicznej.

6. W?dkarstwo przybrze?ne obejmuje akwen morza w pasie do 12 Mm od linii brzegowej oraz w odleg?o?ci 1 Mm od granicy pa?stwowej wschodniej i zachodniej.

7. Do uprawiania w?dkarstwa brzegowego i przybrze?nego upowa?nia dowd osobisty i licencja wydana przez terytorialny Urz?d Morski.

8. Do uprawiania w?dkarstwa pe?nomorskiego poza granic? pa?stwow? na morzu (12 Mm od brzegu lub granicy wd wewn?trznych) dodatkowo jest wymagany dokument uprawniaj?cy do przekroczenia granicy.

9. Jednostki p?ywaj?ce powy?ej 15 m d?ugo?ci (jachty, kutry, ?odzie itp.) wykorzystywane do w?dkarstwa morskiego lub do tego celu czarterowane z innych instytucji winny by? zarejestrowane w odpowiednich komrkach Urz?du Morskiego i posiada? aktualne "Karty bezpiecze?stwa".

10. Armatorzy statkw morskich przystosowanych do po?oww sportowo-rekreacyjnych powinni posiada? zbiorowe licencje na prowadzenie po?oww sportowo-rekreacyjnych z tych statkw.W innym przypadku obowi?zuj? licencje indywidualne.

11. Decyzj? o noszeniu pasa bezpiecze?stwa lub kamizelki ratunkowej podejmuje kapitan (sternik).

12. Wyj?cie na po?w przybrze?ny winno by? zg?oszone w miejscowych Kapitanatach (Bosmanatach) Urz?du Morskiego.

13. Wyj?cie na po?w pe?nomorski wymaga odprawy granicznej.

II. SPRZ?T I METODY PO?OWU

1. W w?dkarstwie morskim zale?nie od miejsca po?oww i gatunku po?awianych ryb stosuje si? ro?ny sprz?t w?dkarski.

2. Zale?nie od gatunku po?awianych ryb zezwala si? na stosowanie nast?puj?cych metod po?oww i systemw uzbrajania w?dki z uwzgl?dnieniem ewentualnie odmiennych w tym wzgl?dzie zarz?dze? terytorialnych Urz?dw Morskich.

a ) W?dka do po?oww gruntowych mo?e by? uzbrojona w system, w ktrego sk?ad nie mo?e wchodzi? wi?cej ni? dwa haczyki.

b ) W?dka do po?owu ?ledzi mo?e by? uzbrojona w kilka (nie wi?cej jak pi??) haczykw mocowanych na oddzielnych przyponach do linki (?y?ki) g?wnej.

Ca?o?? zestawu wygl?dem przypomina choink?.

3. U?ywane b?ystki, pilkery, woblery i inne przyn?ty mog? by? uzbrojone nie wi?cej jak dwoma kotwiczkami o dowolnych rozmiarach.

4. Jako przyn?ty zezwala si? stosowa? w cz??ciach lub w ca?o?ci martwe zwierz?ta i ro?liny gatunkw nie chronionych.

5. Po?w spinningiem dozwolony jest dwoma sposobami:

* przez holowanie b?ystki za jednob?ystk? p?ywaj?c? celem szybszego wykrycia ?awic ?eruj?cych ryb,

* przez klasyczne spinningowanie z zakotwiczonych lub dryfuj?cych ?rodkw p?ywaj?cych.

6. Po?w ryb na wodach wewn?trznych tj. kana?y portowe, baseny oraz zalewy mo?e odbywa? si? zgodnie z zasadami zawartymi w "Regulaminie Amatorskiego Po?owu Ryb" Polskiego Zwi?zku W?dkarskiego o ile zarz?dzanie terytorialne Urz?du Morskiego nie stanowi? inaczej.

7. Po?w ryb w portach na ich redach i spod pokrywy lodowej mo?e si? odbywa? tylko za zgod? s?u?by portowej przy zachowaniu warunkw okre?lonych przez t? s?u?b?.

8. W celu lepszej i szybszej lokalizacji ?awic ryb w morzu tak na akwenach przybrze?nych, jak i pe?nomorskich zezwala si? na stosowanie sondy.

III. OCHRONA RYB I ?RODOWISKA

1. W w?dkarstwie morskim obowi?zuj?: okresy i wymiary ochronne ryb (zgodnie z przepisami wykonawczymi Urz?dw Morskich), ktre mog? by? r?ne w poszczeglnych Urz?dach Morskich.

2. Zabrania si? ?owienia i zabierania przez w?dkarzy ryb b?d?cych pod ochrona gatunkow? w okresie ochronnym oraz ryb, ktre nie przekroczy?y okre?lonych dla nich wymiarw ochronnych tj. ktrych d?ugo?? od ko?ca pyska do ko?ca najd?u?szych promieni p?etwy ogonowej jest mniejsza ni? ich wymiar ochronny.

3. Ryby, ktre znajduj? si? w okresie ochronnym lub takie, ktrych wymiar jest mniejszy od ustalonego w przepisach, nale?y natychmiast po z?owieniu wpu?ci? do wody.

4. Od dnia 9 lipca 2004r obowi?zuje limit dopuszczalnej liczby dorszy, ktr? w?dkarz mo?e z?owi? w ci?gu doby -7 sztuk

5. Wymiary ochronne najpopularniejszych gatunkw po?awianych w Ba?tyku:

Certa-30cm

?led?-16cm

Dorsz-38cm

Tro?-35cm

G?adzica-25cm

W?gorz-40cm

Sandacz-45 cm

?oso?-35cm

Stornia, fl?dra-25cm

Belona- bez limitu

6. Urz?dy Morskie w uzasadnionych okoliczno?ciach mog? za uprzednim og?oszeniem wprowadzi? okresowe lub sta?e zmiany dotycz?ce gatunkw, wymiarw, obszarw i okresw ochronnych ryb.

IV. PRZEPISY PORZ?DKOWE

1. W?dkarze zobowi?zani s? do przestrzegania zarz?dze? Urz?dw Morskich dotycz?cych w?dkowania na wodach administrowanych przez te Urz?dy.

2. Podczas pobytu lub postoju w przystaniach i portach zabrania si? w?dkarzom wyrzucania do wody odpadkw oraz innych przedmiotw zanieczyszczaj?cych wod? i dno portu .

3. Uczestnicy w?dkowania na morzu zobowi?zaniu s? do zachowania porz?dku, wyrzucania nieczysto?ci do miejsc do tego oznaczonych oraz do bezwzgl?dnego wykonywania polece? za?ogi statku.

4. Podczas w?dkowania morskiego obowi?zuje zakaz spo?ywania alkoholu.

5. Po wyj?ciu z portu w?dkarzom zabrania si?:

* ?owienia na torach wodnych w odleg?o?ci mniejszej ni? 150 m od osi toru,

* ?owienia na odleg?o?ci mniejszej ni? 100 m od sprz?tu rybackiego i granic obszarw ochronnych,

6. W w?dkarstwie morskim kategorycznie zabrania si? u?ywania narz?dzi lub ?rodkw nie b?d?cych sprz?tem w?dkarskim.

7. Do kontroli na wodach morskich upowa?nieni s? pracownicy Urz?dw Morskich oraz funkcjonariusze Policji i Stra?y Granicznej.

8. W?dkarze prowadz?cy po?w, po przedstawieniu si? osb kontroluj?cych, zobowi?zani s? przedstawi? wymagane dokumenty oraz umo?liwi? dokonanie kontroli jednostek p?ywaj?cych, sprz?tu po?owowego i z?owionych ryb.

9. W przypadku kontroli, ka?dy uczestnik samodzielnie odpowiada za ilo?? i wymiary ochronne z?owionych przez siebie ryb.

10. Ka?dy nieszcz??liwy wypadek, ktry zdarzy? si? na statku, musi by? niezw?ocznie zg?oszony u Kapitana statku nie p?niej ni? 15 minut przed wej?ciem do portu. Zg?oszenie takie podlega rejestracji przez Kapitanat Portu i sporz?dzany jest stosowny protok?. Zdarzenie niezg?oszone w dniu rejsu traktowane b?dzie jako nieby?e.

11. Ka?dy uczestnik rejsu na jednostce m/y North-Star zobowi?zany jest do zapoznania si? z niniejszym regulaminem przed odbiciem jednostki od nabrze?a.

12. Uczestnictwo w rejsie jest jednoznaczne z akceptacj? regulaminu.

* * *

Regulamin zosta? opracowany na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybo?wstwie morskim oraz Rozporz?dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17.03.1998 r. w sprawie wykonywania rybo?wstwa morskiego w celach sportowo - rekreacyjnych.